CZ AT
background

Informace o zpracování osobních údajů

background

1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1.1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.cwn.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.

1.2 Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

1.3. Při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

1.4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

   1. Obsah a účel dokumentu

   2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

   3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

   4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

   5. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

   6. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

CWN, s.r.o.

IČ 04394372

se sídlem Koliště 259/55, Brno, PSČ 602 00

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 89672

kontaktní e-mail: va.cz@camping-world.cz

naše webové stránky: www.cwn.cz

__________________________________________________________________________

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

3.1. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z online formulářů na našich webových stránkách www.cwn.cz nebo papírového formuláře pro zájemce o naše zboží a služby, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s prodejem našeho zboží nebo poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger a jiné).

3.2. Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

3.3. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3.4. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží nebo poskytnout sjednanou službu. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

3.5. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

3.6. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, doručovací a fakturační adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození, číslo bankovního účtu, specifikace vlastněného obytného vozu (pouze zájemci o výkup, vyřízení pojistné události a související zboží a služby).

3.7. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

__________________________________________________________________________

4. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

4.1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, poskytnout Vám sjednané plnění a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, doručovací a fakturační adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození, a specifikace vlastněného obytného vozu (pouze zájemci o výkup, vyřízení pojistné události a související zboží a služby).

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například poskytnutí sjednané služby. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

4.2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

4.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 - Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků. Pro tento účel uchováváme údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace a kamerový záznam. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení pracovněprávního poměru. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Kamerový záznam uchováváme pouze po dobu dvaceti čtyř hodin od jeho pořízení.

 - Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání newsletteru, obchodních sdělení a pozvánek na výstavy budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Zasílání newsletteru, obchodních sdělení a pozvánek na výstavy na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám ještě před tím, než se stanete našimi zákazníky, udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání newsletteru, obchodních sdělení a pozvánek na výstavy. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že zatím nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů.

Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

4.5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Za účelem vyřízení Vaší poptávky na nákup, výkup, nebo servis obytného auta, kterou jste učinili prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.cwn.cz nebo papírového formuláře pro zájemce o naše zboží  služby můžeme v odůvodněném případě předat Vaše osobní údaje mateřské společnosti CWN Holding GmbH, Registrační číslo: 17362490, se sídlem 2620 Neunkirchen, Wiener Straβe 96, Rakouská republika; která Vás bude za účelem vyřízení Vaší poptávky kontaktovat.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, dodavatele obytných vozů a jiné. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

__________________________________________________________________________

5. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

5.2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

5.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

5.4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5.5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

5.6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

5.8. Cookies

Webové stánky společnosti CWN, s.r.o., IČO: 04394372, využívají „cookies“ pouze na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace, které Váš prohlížeč může přenést zpětně k nám při Vašem dalším přístupu na webovou stránku společnosti CWN, s.r.o., IČO: 04394372, Tyto soubory nám umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky společnosti CWN, s.r.o., IČO: 04394372. Při Vašem prvním vstupu na webovou stránku společnosti CWN, s.r.o., IČO: 04394372, se objeví banner se žádostí o Váš souhlas s použitím „cookies"

5.9 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

Reklamní soubory cookies
Na tomto webu používáme reklamní soubory cookies, což nám umožňuje přizpůsobit reklamy za vás a my (a třetí strany) získáváme informace o výsledcích kampaně. To se děje na základě profilu, který vytvoříme na základě vašeho kliknutí a surfování na cwn.cz a mimo něj. S těmito cookies jste jako návštěvník webu spojeni s jedinečným ID, takže se stejná reklama například nezobrazuje více než jednou.

Marketingové/Sledovací cookies
Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.
Protože tyto soubory cookies jsou označeny jako sledovací, žádáme vás o jejich povolení.

__________________________________________________________________________

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

6.1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu va.cz@camping-world.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 5. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

6.2. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.cwn.cz. Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.

Souhlas s Cookies

Naše stránky používají soubory cookies, které pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to dovolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

close

Nastavení souborů cookies

Cookies jsou soubory, které webové stránky ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice.

  • cookies-no Nezbytné cookies

    Jedná se o soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

cookies-no Analitické cookies
cookies-no Marketingové cookies